Stadgar

Stadgar för Gamla FAIK:are

Föreningen Gamla FAIK:are bildades 1958.

Beslut om antagande av dessa stadgar har gjorts vid Gamla FAIK:ares årsmöte den 16/3 2016.

Ändamål
Gamla FAIK:are är en ideell förening och har som ändamål att samla medlemmarna till kamratlig samvaro och trevnad, samt att stödja Falköpings AIK:s IA och dess föreningar i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé.

Hemort
Gamla FAIK:are har sin hemort i Falköpings kommun.

Medlem
§ 1
Medlemskap kan erhållas av den som är/varit medlem inom Falköpings AIK och som har fyllt 40 år.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter ansökan eller på förslag av medlem.

§ 2
Medlem som önskar utträde ur föreningen meddelar detta till styrelsen.
Medlem som inte fullgör sin skyldigheter gentemot Gamla FAIK:are kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

§ 3
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

§ 4
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet.
Person som anmäler sitt inträde i Gamla FAIK:are efter den 1 oktober är samma år befriad
från årsavgiften. Årsavgiften skall emellertid erläggas för kommande år.
Föreningen
§ 5
Medlemsavgiften för kommande år beslutas vid ordinarie årsmöte.

§ 6
Gamla FAIK:ares verksamhet utövas genom ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 7
Gamla FAIK:ares verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med närmast påföljande årsmöte.

§ 8
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och fyra ledamöter.

§ 9
Styrelseledamöter väljs av årsmötet för den tid som sägs i § 16 bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe.
Styrelsen utser inom sig övriga befattningar som behövs vid konstituerande sammanträder direkt efter årsmötet.

§ 10
Gamla FAIK:ares firma tecknas enligt beslut av styrelsen.

§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst häften av dem är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 12
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att föreningens stadgar som övriga bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, däri ingår också arbetsuppgifterna för sekreterare och kassör.

Revision
§ 13
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Gamla FAIK:ares räkenskaper, protokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 14 dagar före årsmötet.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte
§ 14
Gamla FAIK:are håller årsmöte senast mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall annonseras i lokalpressen senast två veckor innan mötet.

§ 15
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid mötet.
Med undantag för ärende som anges i §§ 20 och 21, avgörs alla ärenden med enkel majoritet.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 16
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

  1.    Mötets öppnande
  2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  3.    Fastställande av dagordning
  4.    Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  5.    Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
   protokoll samt vara rösträknare
  6.    Styrelsens verksamhetsberättelse sant resultat- och balansräkning för det
   senaste verksamhetsåret
  7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
   räkenskapsåret
  8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
  9.     Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
  10.     Val av:
   a. Föreningens ordförande för en tid av ett år
   b. Sekreterare alt. kassör för en tid av två år
   b. Halva antalet övriga ledamöter (två) i styrelsen för en tid av två år
   c. Två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.
   d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år
   ( i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
  11.     Motioner
  12.     Övriga frågor
  13.     Mötet avslutasExtra årsmöte

§ 17
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte om så behövs.

Utmärkelser
§ 18
Gamla FAIK:are har två olika utmärkelser, som kan tilldelas medlemmar i huvudföreningen efter idrottsliga prestationer och/eller goda ledaregenskaper.
a. Gamla FAIK:ares hederspris
b. Gamla FAIK:ares uppmuntranspris
Styrelsen beslutar om lämpliga kandidater finns och ger förslag till beslut vid ordinarie årsmöte, som tar slutgiltigt beslut i frågan.

Stadgefrågor
§ 19
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte, eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.

§ 20
Förslag till ändring av dessa stadgar får göras av styrelsen och av medlem skriftligen.
För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Upplösning av föreningen
§ 21
För upplösning av Gamla FAIK:are krävs beslut med minst 2/3 av antalet givna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöte.
Eventuella tillgångar skall tillfalla Falköpings AIK:s IA eller annat idrottsfrämjande ändamål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.